Ký hiệu (CFDs)
Tháng
Mới nhất
Trước đó
Cao
Thấp
T.đổi
%T.đổi
Thời gian
May 19
15.438
15.475
15.547
15.367
+0.001
+0.01%
23/03 | Metals
May 19
66.97
67.69
67.97
66.20
-0.89
-1.31%
23/03 | Energy
May 19
58.97
59.86
60.07
58.28
-1.01
-1.68%
23/03 | Energy
May 19
465.00
465.00
473.62
464.00
-2.00
-0.43%
23/03 | Agriculture
Apr 19
1,313.35
1,309.05
1,314.65
1,306.55
+6.05
+0.46%
23/03 | Metals
May 19
2.848
2.910
2.914
2.840
-0.058
-2.00%
23/03 | Metals
Apr 19
129.762
129.037
130.450
128.188
-0.138
-0.11%
23/03 | Agriculture
Mar 19
143.06
141.32
143.97
141.06
+0.81
+0.57%
23/03 | Agriculture
May 19
378.62
375.50
380.38
375.50
+2.62
+0.70%
23/03 | Agriculture
2,037.50
2,050.00
2,057.50
2,026.50
-11.25
-0.55%
23/03 | Metals
May 19
1,497.00
1,498.00
1,507.00
1,488.00
-1.00
-0.07%
23/03 | Agriculture
May 19
2,157.00
2,129.50
2,178.00
2,128.00
+14.00
+0.65%
23/03 | Agriculture
May 19
369.00
394.80
398.70
363.60
-9.40
-2.48%
23/03 | Agriculture
Apr 19
78.01
69.65
80.28
67.55
-0.32
-0.40%
23/03 | Agriculture
2,820.25
2,841.00
2,860.50
2,806.75
-16.50
-0.58%
23/03 | Metals
1,902.25
1,903.25
1,912.75
1,880.25
-1.50
-0.08%
23/03 | Metals
12,975.00
13,032.50
13,072.50
12,907.50
-52.50
-0.40%
23/03 | Metals
May 19
129.18
126.33
130.98
125.58
+1.68
+1.32%
23/03 | Agriculture
Jun 19
1,520.35
1,565.20
1,570.70
1,512.00
-37.55
-2.41%
23/03 | Metals
Apr 19
847.95
862.30
867.65
846.75
-13.15
-1.53%
23/03 | Metals
21,407.50
21,390.00
21,585.00
21,372.50
-60.00
-0.28%
23/03 | Metals
May 19
11.190
11.070
11.210
11.048
+0.105
+0.95%
23/03 | Agriculture
Apr 19
1.9190
1.9270
1.9365
1.8953
-0.0013
-0.07%
23/03 | Energy
277.30
278.70
282.90
275.60
-0.90
-0.32%
23/03 | Agriculture
6,325.75
6,438.50
6,447.00
6,300.75
-111.25
-1.73%
23/03 | Metals