Tên
Mới nhất
Trước đó
Cao
Thấp
T.đổi
%T.đổi
Thời gian
2,645.58
2,653.92
2,656.07
2,641.68
-25.13
-0.94%
23:28:45 | NYSE
6,899.00
6,941.59
6,961.42
6,880.83
-71.59
-1.03%
23:28:56 | Luân Đôn
3,110.55
3,110.05
3,124.55
3,098.55
-14.52
-0.46%
23:26:36 | Xetra
5,858.80
5,878.07
5,890.40
5,851.30
-31.60
-0.54%
11:59:59 | Sydney
20,622.91
20,781.50
20,805.93
20,558.30
-96.42
-0.47%
12:59:57 | Tokyo
27,005.45
27,204.50
27,223.70
26,854.66
-191.09
-0.70%
14:59:58 | Hồng Kông
2,579.70
2,598.45
2,609.64
2,573.06
-30.81
-1.18%
13:57:17 | Thượng Hải